Top

Autorizaţia de construire – A.C.

29 August 2008

acAutorizaţia de construire se eliberează pentru:
a)lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
b)lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite potrivit legii;
c)lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căi de comunicaţie, inclusiv lucrări de artă, reţele şi dotări tehnico-edilitare, lucrări hidrotehnice, amenajări de albii, lucrări de îmbunătăţiri funciare, lucrări de instalaţii de infrastructură, noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
d)împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

e)lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări de suprafaţă sau subterane;
f)lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării execuţiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;
g)organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
h)lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţii lor agricole situate în extravilan;
i)cimitire – noi şi extinderi.

Documentele necesare emiterii autorizatiei de construire/desfiintare
    (1) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cerere pentru emiterea autorizatiei de construire – inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.C.;
    b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
    c) certificatul de urbanism (in copie);
    d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire – P.A.C., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege si a prevederilor art. 23 alin. (2) din prezentele norme metodologice, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);
    e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
    f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
    g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
    h) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie);
    i) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
    (2) Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de desfiintare va cuprinde urmatoarele documente:
    a) cerere pentru emiterea autorizatiei de desfiintare – inclusiv anexa (se utilizeaza formularul-model F.9, obtinut, contra cost, de la emitent), completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform P.A.D.;
    b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata);
    c) certificatul de urbanism (in copie);
    d) proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare – P.A.D., intocmit in baza prevederilor anexei nr. 1 la Lege, inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, referatul de expertiza tehnica – semnate si stampilate in original (doua exemplare);
    e) fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului (doua exemplare);
    f) avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie);
    g) declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului;
    h) certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a imobilului (in copie);
    i) documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de desfiintare (in copie);
    j) documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare, comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie).
    (3) Pentru depunerea dosarului (documentatiei) necesar autorizarii se vor avea in vedere si urmatoarele:
    – in situatia in care, o data cu autorizatia de construire/desfiintare se solicita si autorizarea organizarii executarii lucrarilor, solicitantul va prezenta si proiectul de organizare a executiei lucrarilor (P.O.E.) – piese scrise si desenate -, precum si avizele specifice (aviz circulatie, aviz pentru ocuparea temporara a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (doua exemplare);
    – in situatia in care, potrivit prevederilor art. 85 alin. (7), emitentul asigura plata taxelor la o singura casierie, se admite prezentarea unui singur document de plata echivalent taxelor comasate (in copie);
    – se prezinta studiile cerute prin certificatul de urbanism, inclusiv avizele obtinute pentru acestea (doua exemplare).

Comments

One Response to “Autorizaţia de construire – A.C.”

  1. chira on March 16th, 2009 1:27 pm

    Doresc un model de fisa tehnica pentru avit transport urban

Doriti sa comentati ?