Top

Certificatul de Urbanism – C.U.

29 August 2008

Certificatul de urbanism este actul de informare cu caracter obligatoriu prin care autoritatea administratiei publice judetene sau locale face cunoscute regimul juridic, economic si tehnic al imobilelor si conditiile necesare in vederea realizarii unor investitii, tranzactii imobiliare ori a altor operatiuni imobiliare, potrivit legii.

Certificatul de urbanism cuprinde urmatoarele elemente privind:
a) regimul juridic al imobilului – dreptul de proprietate asupra imobilului si servitutile de utilitate publica care greveaza asupra acestuia; situarea terenului in intravilan sau in afara acestuia; prevederi ale documentatiilor de urbanism care instituie un regim special asupra imobilului – zone protejate, zone in care actioneaza dreptul de preemtiune asupra imobilului, interdictii definitive sau temporare de constructie sau daca acesta este inscris in Lista cuprinzand monumentele istorice din Romania, precum si altele prevazute de lege;
b) regimul economic al imobilului – folosinta actuala, destinatii admise sau neadmise, stabilite in baza prevederilor urbanistice aplicabile in zona, reglementari fiscale specifice localitatii sau zonei;
c) regimul tehnic al imobilului – procentul de ocupare a terenului, coeficientul de utilizare a terenului, dimensiunile minime si maxime ale parcelelor, echiparea cu utilitati, edificabil admis pe parcela, circulatii si accese pietonale si auto, parcaje necesare, alinierea terenului si a constructiilor fata de strazile adiacente terenului, inaltimea minima si maxima admisa.

Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism
(1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul – orice persoana fizica sau juridica interesata – trebuie sa depuna la emitent urmatoarele:
    * cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism (formularul-model F.1), completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii actului;
    * plan de situatie, elaborat pe suport topografic – vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie – la scarile 1:5000 pana la 1:500;
    * extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
    * documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie)
(2) Conform Precizarilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism", elementul principal de identificare al imobilului este adresa postala, completata cu planul topografic sau, dupa caz, cu alte elemente de identificare mentionate in precizarile la cerere.
(3) Pentru emiterea certificatului de urbanism nu este necesara prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care sa ateste dreptul de proprietate, cu exceptia prevederilor cuprinse la alin. (1) referitoare la extrasul de Carte funciara.
(4) Pentru emiterea certificatului de urbanism, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, se interzice solicitarea de catre emitent a elaborarii prealabile a unei documentatii de urbanism pentru imobilul in cauza, precum si a oricaror documentatii de definire a scopului solicitarii.
(5) Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire/desfiintare si nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.