Top

Documentatii de urbanism

29 August 2008

DOCUMENTATII DE URBANISM:
– Se refera la localitatile urbane si rurale si reglementeaza utilizarea terenurilor si conditiile de ocupare a acestora cu constructii.
– Documentatiile de urbanism transpun la nivelul localitatilor urbane si rurale propunerile cuprinse in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.
-Documentatiile de urbanism au caracter de reglementare specifica si stabilesc reguli ce se aplica direct asupra localitatilor si partilor din acestea pana la nivelul parcelelor cadastrale, constituind elemente de fundamentare obligatorii pentru eliberarea certificatelor de urbanism.

 – Documentatiile de urbanism sunt urmatoarele:
a) Planul urbanistic general si regulamentul local aferent acestuia (PUG); are caracter director si de reglementare operationala. Fiecare localitate trebuie sa intocmeasca Planul urbanistic general, sa il actualizeze la 5-10 ani si sa il aprobe,
– PUG cuprinde reglementari pe termen scurt, la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale de baza, cu privire la::
– stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan in relatie cu teritoriul administrativ al localitatii;
– stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
– zonificarea functionala in corelatie cu organizarea retelei de circulatie;
– delimitarea zonelor afectate de servituti publice;
– modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
– stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice;
– formele de proprietate si circulatia juridica a terenurilor;
– precizarea conditiilor de amplasare si conformare a volumelor construite, amenajate si plantate.
-PUG cuprinde prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:
           – evolutia in perspectiva a localitatii;
           – directiile de dezvoltare functionala in teritoriu;
           –  traseele coridoarelor de circulatie si de echipare prevazute in planurile de amenajare a teritoriului national, zonal si judetean.

b) Planul urbanistic zonal si regulamentul local aferent acestuia ( PUZ); are caracter de reglementare specifica detaliata si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe cu prevederile Planului urbanistic general a unei zone delimitate din teritoriul localitatii.
PUZ cuprinde reglementari cu privire la :
Stabilirea zonelor pentru care se intocmesc planuri urbanistice zonale obligatorii se face de regula in Planul urbanistic general.
PUZ cuprinde reglementari cu privire la :
         – organizarea retelei stradale;
         – organizarea arhitectural-urbanistica in functie de caracteristicile structurii urbane;
         – modul de utilizare a terenurilor;
         – dezvoltarea infrastructurii edilitare;
         – statutul juridic si circulatia terenurilor;
         – protejarea monumentelor istorice si servituti in zonele de protectie ale acestora.
– Elaborarea PUZ este obligatorie in cazul:
         – zonelor centrale ale localitatilor;
         – zonelor protejate si de protectie a monumentelor, a complexelor de odihna si agrement, a parcurilor industriale, a parcelarilor;
         – altor zone stabilite de autoritatile publice locale din localitati, potrivit legii.

c) Planul urbanistic de detaliu. ( PUD ) are exclusiv caracter de reglementare specifica, prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unuia sau mai multor obiective pe una sau mai multe parcele adiacente, pe unul sau mai multe amplasamente, in corelare cu vecinatatile imediate.
-PUD se elaboreaza numai pentru reglementarea amanuntita a prevederilor stabilite prin Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal sau pentru stabilirea conditiilor de construire.
 -PUD cuprinde reglementari cu privire la:
         – asigurarea accesibilitatii si racordarea la retelele edilitare;
         – permisivitati si constrangeri urbanistice privind volumele construite si amenajarile;
         – relatiile functionale si estetice cu vecinatatea;
         – compatibilitatea functiunilor si conformarea constructiilor, amenajarilor si plantatiilor;
         – regimul juridic si circulatia terenurilor si constructiilor.

Regulamentul general de urbanism reprezinta sistemul de norme tehnice, juridice si economice care sta la baza elaborarii planurilor de urbanism, precum si a regulamentelor locale de urbanism.
Regulamentul local de urbanism pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, aferent Planului urbanistic general, sau pentru o parte a acesteia, aferent Planului urbanistic zonal, cuprinde si detaliaza prevederile Planului urbanistic general si ale Planului urbanistic zonal referitoare la modul concret de utilizare a terenurilor, precum si de amplasare, dimensionare si realizare a volumelor construite, amenajarilor si plantatiilor.

Dupa aprobare Planul urbanistic general, Planul urbanistic zonal si Planul urbanistic de detaliu impreuna cu regulamentele locale de urbanism aferente sunt opozabile in justitie.